1102 về làng nghề tranh kính

1102 về làng nghề tranh kính

8 giờ Ngày 23/12/1014 . Đoàn 1102 xuất phát  về phía tây -Quận Hà Đông 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass