Happy New Year 2018!

Happy New Year 2018!

Happy New Year 2018!

."Peaches open, swallows returns, spring is coming. Wish thousand of things to your liking, ten thousand of things as your dream, million of supprising things and billion of happiness…"

(Hoa đào nở, chim én về, mùa Xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc…)

Viết bình luận:

 
vinhcobaartglass vinhcobaartglass